t Klein Brabantse Shooting Club - Kleiduifschieten - Ruisbroek Puurs - Est. 1990

De nieuwe schietstand


Schietclub reageert op protest tegen nieuwe aanvraag: "Sparen kosten noch moeite om hinder tot minimum te beperken"


Veel gestelde vragen


Kleiduifschieten is een olympische sport waarbij het de kunst is een bewegend doel, kleischijf genaamd, te treffen met een geweer met gladde lopen en dit in open lucht.
Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in een bepaald gebied.
Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet.
Op basis daarvan kunnen omgevingsvergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden.
Het PRUP Ooievaarsnest werd definitief vastgesteld door de provincieraad op 28 juni 2018.

Het PRUP betreft een zone langs de A12 in Puurs. Het plangebied omvat een voormalig gipsstort en de zonevreemde, geluidsproducerende recreatie (kleiduifschietstand in open lucht en karting).Situering plangebied (macro) Situering plangebied (micro) Het is een van de potentiegebieden voor bijkomende bedrijvigheid in de Brabantse poort. In het plan-MER werden verschillende scenario's onderzocht voor bijkomende bedrijvigheid op en rond het gipsstort, waarbij de recreatie al dan niet werd behouden. Het scenario met enkel bedrijvigheid op de site van het gipsstort en behoud van de karting en schietstand werd weerhouden, vooral omdat dit scenario het minst verkeer genereert. Het scenario met het minste verkeersgeneratie resulteerde, mits milderende maatregelen, in aanvaardbare milieueffecten. Bovendien werd gekozen om de zuidelijke, grotendeels onbebouwde zone niet aan te snijden, en om de schietstand conform het provinciaal bovenlokaal sportinfrastructuurplan 2.0 te bestendigen. Weerhouden scenario uit het plan-MER.Weerhouden scenario uit het plan-MER

Het PRUP bevat dus een zone voor bedrijvigheid en 2 zones voor recreatie (i.f.v. de aanwezige autosport en schietstand). Daarnaast is er ook een zone voor 'gemengd open ruimtegebied' langs de waterloop en bufferbekkens voorzien. Hieronder enkele krachtlijnen uit het PRUP.Gewestplan + gewRUP op- en afrittencomplex Grafisch plan PRUP

Bestemming 'bedrijvigheid'
- Variatie in grootte van bedrijven, minimale oppervlakte van bedrijfsperceel is 2000m²
- Beschermingsmaatregelen verplicht bij bouwen of reliëfwijzigingen op het gipsstort. Het FANC moet hierbij betrokken worden
- Brede buffer in het westen om de activiteiten visueel en akoestisch te bufferen ten opzichte van de kernen Sauvegarde en Ruisbroek
- Ontsluiting moet gebeuren via het nieuwe op- en afrittencomplex van de A12, om bijkomend (zwaar) verkeer door de kern van Sauvegarde en Ruisbroek te vermijden

Bestemming 'recreatie'
- Behoud en uitbreiding van de bestaande recreatie (karting en autorijschool)
- Ook andere vormen van in- en outdoor recreatie is toegestaan (bijvoorbeeld binnenspeeltuin) Bestemming 'recreatie in open lucht'
- Behoud van de bestaande schietstand mits herstructurering en maatregelen i.f.v. beperken geluidsoverlast - Ook andere vormen van laagdynamische in- en outdoor recreatie is toegestaan
- Behoud van de bestaande zonevreemde ééngezinswoning

Bestemming 'gemengd open ruimte gebied'
- Strook van 50m langs de Hoeikensloop, in functie van waterbeheersing, landschapszorg, natuurbehoud en eveneens als natuurverbinding met de vallei van de Zielbeek en als scheiding tussen de schietstand en het bedrijventerrein
- Behoud van de bufferbekkens (opgenomen omwille van een logische ruimtelijke afbakening van het PRUP)

Overige bestemmingen
- PRUP bevat specifieke voorschriften voor het deel/de delen van de spoorweg, de straat Ooievaarsnest en de waterlopen die in het plangebied liggen.
'Milieueffectrapportage' is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (projecten, plannen, beleidsvoornemens of programma's).

Een milieueffectrapport (MER) wordt opgemaakt vóór de projecten of plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen.

Een 'plan-milieueffectrapport' (plan-MER) wordt opgemaakt alvorens het plan of programma vastgesteld wordt.
Een 'project-milieueffectrapport' (project-MER) wordt opgemaakt alvorens een vergunning voor de mogelijk schadelijke activiteiten wordt verleend.
De project-milieueffectrapportage is in Vlaanderen gekoppeld aan vergunningsprocedures. Een project-MER hoort bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor industriéle projecten en voor infrastructuurprojecten. Voor bepaalde plannen en programma's van de overheid wordt de milieueffectrapportage ook geéntegreerd in het besluitvormingsproces. De overheid zal aan de hand van het plan-MER haar uiteindelijke beslissing tot uitvoering van het plan motiveren.
De initiatiefnemer kan dus zowel een particulier als een overheidsorganisatie zijn. De initiatiefnemer van de MER-plichtige activiteit laat op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid een milieueffectrapport opstellen door erkende MER-deskundigen.

Ondanks dit project NIET van rechtswege project-MER-plichtig is, heeft de uitbater dit alsnog laten opmaken. In het project-MER werd rekening gehouden met een volledige bezetting. Zelfs een volledige bezetting voldoet aan alle normen en voorwaarden.
Er wordt beoogd de volledige site opnieuw in te richten, waarbij de activiteit naar de zone ten noorden van de Hoeikensloop verplaatst wordt. De zone van de huidige inplanting wordt volledig ontruimd. De toekomstige inplanting omvat een kantine, een parking en een toegangsweg, 4 schuttersposten en een schietveld omgeven met een grondwal met houtige beplanting (Figuur 1-2).

De schuttersposten zullen in noordoostelijke richting georiënteerd zijn, in tegenstelling tot de huidige zuidelijke oriëntatie. De schuttersposten zijn zo ontworpen dat zij maximale geluidsdemping naar alle zijden bieden.

De voorziene grondwallen hebben een veiligheidsfunctie, een geluidsdempende functie en ze zorgen voor landschappelijke integratie. De volledige zone erbinnen wordt opgehoogd. De bestaande toegangsweg wordt opgeschoven richting de A12.

Er wordt zo min mogelijk verlichting voorzien op de site. Enkel langs het wegje tussen de kantine en de parking worden enkele laagstralers voorzien. Het schietveld, de parking en de toegangsweg worden niet verlicht. Afvalwater zal via een lokale zuivering op de correcte wijze behandeld worden. De evoluties inzake biologisch afbreekbare kleiduiven en patronen worden op de voet gevolgd. Het groen is streekeigen en wordt op ecologische wijze ingericht en beheerd. Voor de inrichting van de nieuwe schietclub is een gedeeltelijke ontbossing nodig (1,31 ha, ontheffing op ontbossingsverbod verleend voor 123,79 are) van het projectgebied, een spontaan verbost voormalig huisvuilstort. De grondwallen worden weer beplant met struiken en bomen en er wordt voldaan aan de benodigde boscompensatie
De vier nieuwe schietstanden worden ingericht met sterke geluidsdemping naar alle zijden (3 zijwanden en een dak), behalve die in de nieuwe schietrichting (noordwaarts). De voorziene grondwallen hebben naast een veiligheidsfunctie ook een geluidsreducerende functie. Door het omdraaien van de schietrichting zal het geluidsdrukniveau ter hoogte van de dichtstbij zijnde bewoonde gebouwen (ten zuidwesten - Puurs-Sint-Amands Kloosterstraat / Hof ter Zielbeek / St. Katharinastraat) aanzienlijk afnemen, een positief effect. Het geluidsdrukniveau zal er steeds ruim conform de milieukwaliteitsdoelstellingen voor een bestaande inrichting én de geluidsvoorwaarden voor een nieuwe inrichting zijn. Maar ook ten noorden zal het specifieke geluid conform de milieukwaliteitsdoelstellingen voor een bestaande inrichting én de geluidsvoorwaarden voor een nieuwe inrichting zijn.
De huidige schietclub ligt op 1 mTAW bij de Hoeikensloop, waarschijnlijk op oorspronkelijke polderbodem. Het gipsstort ten zuiden steekt ca. 13 m boven het landschap uit. Op de nieuwe locatie stijgt het maaiveld naar ca. 5 mTAW. Dit is een voormalig huisvuilstort waar in het verleden enkele verontreinigen werden vastgesteld. Maar ook naar de huidige site werd vervuiling verspreid vanuit het gipstort en via overstromingen vanuit de Appeldonkbeek. Er zijn in het studiegebied geen verontreinigingen aanwezig die te wijten zijn aan de schietclub. De geplande graafwerken en de ontbossing en/of ontstronking gebeuren op een afgedekt huisvuilstort. Het effect van verdichting of bijkomende zettingen op de bedolven oorspronkelijke bodem onder het stort, is verwaarloosbaar. De terreinbodem blijft net als in de referentiesituatie kunstmatig en onverhard. Tijdens de werken, wordt het terrein opgehoogd met ca. 0,7 m. De uitgegraven grond ter hoogte van de kantine en de inrit naar de garage zal herbruikt worden voor de aanleg van de (kern van de) grondwallen.
Onder het projectgebied zit een zandig goed doorlatend pakket van ca. 15 m dik met het grondwater op 4 tot 6 m onder het maaiveld. Dit is zeer kwetsbaar grondwater. Ter hoogte van de huidige schietclub werden er geen verhoogde concentraties verontreinigingen in het grondwater vastgesteld. Ter hoogte van de toekomstige site is het grondwater verontreinigd met door de voormalige stortactiviteiten. Er zijn geen verontreinigingen aanwezig die te wijten zijn aan de schietclub. De waterbodems van de waterlopen Hoeikensloop, Appeldonkbeek en Zielbeek zijn verontreinigd. Het water in deze waterlopen is matig verontreinigd. Aanmelding Project-MER Brabantse Shooting Club te Puurs Pagina 11 van 17 Op de dag van vandaag is er geen sprake meer van een overstromingsrisico in het projectgebied. Op dit moment is er nog geen IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) op de huidige site, enkel een septische put met overloop naar de Appeldonkbeek. De beperkte bijkomende verharding door de plaatsing van de kantine gaat verplicht gepaard met een extra infiltratieoppervlakte. Op het terrein wordt er tevens een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) geplaatst om het zwart water ter plaatse te zuiveren voor het overloopt op een waterloop. De ontbossing kan mogelijk een positief effect hebben op de grondwaterstand, maar de netto impact wordt beperkt ingeschat door de diepe grondwaterstand. De parking met paden en de toegangsweg zorgen voor bijkomende verhardingen, maar in waterdoorlatend materiaal waar mogelijk. Het effect van voorliggend project op de waterkwaliteit en waterkwantiteit is verwaarloosbaar.
In de onmiddellijke omgeving komen geen Europese speciale beschermingszones (SBZ) of gebieden behorende tot het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) voor. De hoofdmoot van het projectgebied bestaat ruigte of pioniersvegetatie en jong loofbos met weinig bijzondere habitats voor vogels of vleermuizen Het projectgebied grenst ten westen aan een gebied met habitatwaardige vegetatie, meer bepaald ruigte-elzenbos. Typische broedvogels van broekbossen zijn o.a. Nachtegaal, Wielewaal en Blauwborst. Deze drie soorten zijn matig gevoelig voor verstoring.
Het projectgebied ligt langs de Zielbeek met beekdalbegeleidende bossen, maar is sterk antropogeen verstoord door infrastructuur (A12, industriegebouwen, zonevreemde woningen) en antropogene landgebruiksveranderingen (aanliggend gispstort, ophogingen...). Op micro- en mesoschaal kent het projectgebied vandaag een eerder rommelige structuur met weinig landschappelijke waarde. Anderzijds is er ten westen een hoge landschappelijke waarde in de omgeving van de Zielbeek en Appeldonkbeek en, bij verdwijnen van de huidige schietstand, bij de Hoeikensloop. Het project zal geen belangrijke impact hebben op de landschappelijke structuur op meso- en macroniveau. Er is landschappelijke buffering en inkleding van de nieuwe schietstand met een beplante grondwal rondom, als projectgeïntegreerde maatregel. De voorziene bodemingrepen reiken niet tot de oorspronkelijke bodem onder het stort, waardoor eventuele verstoring van potentieel archeologisch materiaal minimaal of zelfs afwezig is.
Blijft je vraag onbeantwoord ? Neem contact op met ons.
Shooting Club Ruisbroek Puurs

Beste Sportvriend,

Onze stand is gesloten tot nader order wegens herlocalisatie.

Meer info volgt...

 

Ledenformulier 2022

Download ledenformulier
Gelieve het formulier volledig in te vullen en ons te bezorgen per e-mail of post.Wat is kleiduifschieten?

Kleischieten is de kunst een bewegend doel, kleischijf genaamd, te treffen met een geweer met gladde lopen.


Jachtparcours

Jachtparcours
Jachtparcours is een schietdiscipline die het nauwst verwant is aan de jacht op natuurlijk wild, met als belangrijkste uitzondering dat het ten strengste verboden is om op enig levend wezen te schieten, dan wel op kleiduiven.

Compak Sporting

Compak Sporting
Deze discipline is nauw verwant aan jachtparcours, waarbij 5 schietposten op een rij worden voorzien en elke schutter om beurt schiet. Op iedere post wordt een menu van 5 kleischijven geschoten waarna de schutters roteren naar de volgende post.

Universele trap

Universele Trap
Bij universele trap worden er vijf machines gebruikt, die op verschillende hoogte, snelheid en hoek geregeld zijn. Bij het afroepen van een kleischijf vertrekt deze willekeurig vanaf een van de vijf machines.


"Ook voor beginnende schutters bieden we de nodige
ondersteuning en begeleiding"Events

Zoek je een originele activiteit voor uw event?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Een bedrijfsfeest met collega's of personeel?
Verkopers motiveren? Een bijeenkomst met klanten? Of gewoon een samenzijn met familie of vrienden?

Klein Brabantse Shooting Club biedt een ongekende ervaring en uitgebreide mogelijkheden om van uw event 'one to remember' te maken.

Evenementen

Vooral omdat het kleiduifschieten vaak onbekend is, bezorgt dit event u gegarandeerd succes!Voor wie?
Groepen vanaf 10 personen tot. (geen limiet)

Hoe?
Uw groep wordt ingedeeld volgens het aantal deelnemers en krijgt een toelichting over de sport.
Daarna volgt de eerste kennismaking met het kleiduifschieten in de praktijk.
De deelnemers worden individueel begeleid.
Na een drankpauze, wordt een kleine wedstrijd onder de deelnemers georganiseerd wat meestal de teamspirit ten top drijft!

Extra mogelijkheden?
» koffie met koffiekoeken bij aankomst van de groep
» broodjeslunch
» lunch of diner in een brasserie/restaurant ( op 5km van de stand )
» uw eigen catering mits afname van een drankenforfait
» bekers of medailles met uw gekozen tekst

Uiteraard mag de stand aangekleed worden met uw eigen promomateriaal.
Wij garanderen u leuke ervaring en blijvende herinnering.
Laat ons weten wat u wenst en we werken graag voor u een gedetailleerd voorstel uit.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact

Adres

Gansbroekstraat 66
(Volg het straatje voor de woonst)
2870 Ruisbroek - Puurs

Werner Ceulemans
Tel. 0475/79.13.89
Email: info@shootingclub.be
Event kalender
Openingsuren

Maandag 10h - 18h
Dinsdag 10h - 18h
Zaterdag 10h - 18h
(behalve op feestdagen)

Contact

Centraal gelegen in Vlaanderen:
Gent (55 km), Antwerpen (18 km), Hasselt (94 km), Leuven (51 km), Brussel (29 km)Stel een vraag